Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky AlfaPara, s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“). Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je upraviť vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy. Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť AlfaPara, s.r.o. so sídlom Kaštieľska 12, 900 24 Veľký Biel, IČO: 52 142 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 134150/B (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: info@alfapara.sk
tel. č. +421 903 543 970, +421 905 947 243

Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami AlfaPara, s.r.o. a s týmito bez výhrad súhlasí.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva na tovar ponúkaný v internetovom obchode www.alfapara.sk vzniká v okamihu, keď predávajúci potvrdí kupujúcemu jeho objednávku a stanoví termín dodania tovaru, za toto sa nepovažuje automatizovaný e-mail zhrnujúci objednávku kupujúceho. Vloženie tovaru do elektronického košíka a následné odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy adresovaný predávajúcemu.

 1. Tovar je možné vyberať na webovej stráne www.alfapara.sk, alebo po konzultácii na kontaktných telefónnych číslach.
 2. Pri objednávaní tovaru kupujúci uvádza svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje – telefónne číslo a email.
 3. Po odoslaní objednávky bude táto spracovaná a na email kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky, predpokladaný termín a spôsob dodania tovaru ku kupujúcemu budú dohodnuté telefonicky alebo emailom.
 4. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme emailového potvrdenia, že je tovar pripravený na expedovanie, resp., že bude po uhradení zálohy zadaný do výroby.
 5. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr 60 dní od uhradenia zálohovej platby v prípade, že tovar nie je na sklade a musí byť zadaný do výroby. Tovar, ktorý je skladom však obvykle expedujeme do 7 pracovných dní, o presnom termíne expedície a dodania tovaru bude kupujúci informovaný.
 6. Za tovar, ktorý nie je skladom, a musí byť zadaný do výroby, bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra vo výške 40 % z ceny tovaru. Až po uhradení zálohovej faktúry bude tovar záväzne potvrdený u výrobcu na zadanie do výroby.
 7. Daňový doklad s výškou kúpnej ceny a DPH bude odoslaný v deň dodania tovaru formou emailu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, ak výrobca tovaru dohodnutého v zmluve prerušil alebo ukončil výrobu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 9. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzhľadom na špecifickosť tovaru leteckého charakteru a v prípade výroby tovaru na objednávku, kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v písomnej forme, alebo emailom na adrese www.alfapara.sk. Ak sa takto rozhodne, zašle nám spolu s tovarom aj podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
 10. Tovar je potrebné poslať spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy poštou na adresu AlfaPara, s.r.o. Kaštieľska 12, 900 24 Veľký Biel, prípadne odovzdať tovar osobne na uvedenej adrese. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, vrátane kompletnej výbavy, dokumentácie, nepoškodený v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. V prípade, že tovar bol skladom a kupujúci uhradil celú sumu za tovar, platba bude kupujúcemu vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru naspäť predávajúcemu prevodom na jeho bankový účet. Ak tovar nebol skladom a bol zadaný do výroby na základe uhradenia zálohovej platby, tak kupujúcemu v tomto prípade nevzniká nárok na vrátenie zálohovej platby.
 11. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 12. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred a závisia od prepravných cien platných v čase vrátenia tovaru.
 13. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá zľava, na ktorú by mal kupujúci nárok touto kúpou.
 14. Výška zliav pri nákupe a opakovanom nákupe (vernostná zľava) je určená:
 1. Pri nákupe od 1500 € do 2999 € je to 3% z ceny nákupu
 2. Pri nákupe od 3000 € je to 5 % z ceny nákupu
 1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak predmetom kúpy je:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby (napr. tendemový let),
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. vlastná farebná kombinácia padákového klzáka alebo jeho veľkosť),
 3. zvukový záznam, obrazový záznam alebo zvukovoobrazový záznam poskytnutý predávajúcemu na prenosnom médiu alebo elektronickou formou
 1. Kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená v spresnení objednávky emailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť uvedenú cenu.
 2. Všetky ceny za tovary a služby v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Aktuálne akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Ceny uvedené pri každom produkte sú bežné ceny, za ktoré predmetný produkt ponúkame bez zohľadnenia celkových možných zliav.
 3. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 1. Ak pri prevzatí tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar predaný kupujúcemu v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa rozhodnutia kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v rámci záručnej doby chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.
 3. Dĺžka záručnej doby sa pre kupujúcich riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, teda 24 mesiacov, s výnimkami uvedenými v Občianskom zákonníku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od poštového doručovateľa alebo kuriéra.
 4. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa trvá 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo písomne poštou) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Reklamácia sa uplatňuje osobne na adrese sídla predávajúceho, prípadne poštou na adresu predávajúceho.
 10. Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list a vyplnený reklamačný list.
 11. Reklamácie vrátane odstránenia vady musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 12. Keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru.
 13. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho telefonicky alebo emailom k prevzatiu opraveného tovaru, alebo bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou zásielky.
 14. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej a nevhodnej manipulácie (napr. pri lietaní bez platného pilotného alebo technického preukazu) alebo poškodenia tovaru následkom havárie.
 15. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 2. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to telefonicky alebo emailom. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.
 4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.